De Groningse Blindenstichting

Visueel gehandicapten hebben soms extra voorzieningen nodig bijvoorbeeld in verband met een studie of om een sport, hobby of andere activiteit te kunnen beoefenen. Vaak worden deze voorzieningen vergoed.

Toch bestaat de mogelijkheid dat u tevergeefs aanklopt bij instanties voor een financiële bijdrage. In dergelijke gevallen kan De Groningse Blindenstichting wellicht uitkomst bieden.

Individuele aanvragen

Hoe kunt u een aanvraag doen?

Indien u een aanvraag indient via hulpverlenende instellingen als Visio kunt u de eerder genoemde navraag en controle voorkomen. Dit met als voorbehoud dat de betrokken hulpverlenende instantie bereid is de verstrekte gegevens te ondersteunen. De aanvraag moet dan ondertekend worden door de coördinator van het regionale centrum.

Als uw aanvraag niet via een instantie loopt, dan kunt u zich ook rechtstreeks tot de stichting richten. U dient daarbij gebruik te maken van het aanvraagformulier. Dit aanvraagfomulier kunt u hier downloaden. U stuurt de aanvraag bij voorkeur per e-mail, tezamen met de benodigde documenten, naar de stichting.

Bij de toekenning van een aanvraag dient u een offerte of nota te overleggen. De penningmeester van de Groningse Blindenstichting maakt het bedrag dan rechtstreeks over aan de betrokken firma of betaalt het bedrag achteraf aan u terug, na ontvangst van de betaalde rekening.

Voor het indienen van een aanvraag of voor meer informatie kunt u zich wenden tot:
Secretariaat Groningse Blindenstichting
De Stelling 9
9774 RB Adorp
tel. 06 18514120
e-mail:
website : www.groningseblindenstichting.nl

Uitgangspunten bij aanvragen om ondersteuning

Onderstaande uitgangspunten gelden als basis voor verstrekking van financiële ondersteuning. Het bestuur van Groningse Blindenstichting kan te allen tijde op humanitaire gronden daarvan afwijken. Ook kan het bestuur verzoeken om nadere gegevens te overleggen.

De aanvrager moet behoren tot de doelgroep van de stichting;
De aanvrager moet wonen in het werkgebied van de stichting: Groningen, Drenthe of Friesland.

 1. Aanvragen dienen als regel door middel van het aanvraagformulier te worden ingediend, bij voorkeur per e-mail.
 2. Uit een aanvraag dient primair de relatie met een visuele beperking van de betrokkene te blijken. Een aanvraag behoeft niet alleen betrekking te hebben op een gevraagde voorziening in directe relatie met de visuele beperking maar kan ook gericht zijn op de instandhouding of verbetering van de zelfstandigheid van betrokkene of diens maatschappelijke participatie c.q. emancipatie.
 3. Voor individuele aanvragen verdient het aanbeveling, dat deze worden voorzien van een ondersteuning van of bemiddeling door minimaal één professionele kracht (bijvoorbeeld een maatschappelijk werkende, een zelfstandigheids- of ambulant begeleider), verbonden aan een relevante instelling voor hulpverlening of advies. Van deze persoon of instelling moet duidelijk zijn dat deze de aanvrager persoonlijk kent resp. diens situatie ook zelf heeft onderzocht.
 4. De aanvrager dient bereid te zijn om de ernst van de handicap aan te tonen door een kopie van een OV begeleiderskaart, een pas van de Oogvereniging of een verklaring van een oog- of huisarts.
 5. Uitgangspunt van elke aanvraag moet in principe zijn dat andere (wettelijke) mogelijkheden redelijkerwijs zijn onderzocht om in de gevraagde ondersteuning te voorzien. Hierbij valt o.m. te denken aan Ziektekostenverzekeringen, de Participatiewet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), alsmede de (Aanvullende) Bijstandswet. Op verzoek van het bestuur dient dit worden aangetoond met schriftelijke bewijsstukken, waaruit een (eventuele) gehele en/of gedeeltelijke afwijzing blijkt.
 6. In beginsel moet aannemelijk worden gemaakt (bijvoorbeeld middels een opgave van het inkomen, eventuele schulden resp. spaarrekeningen) dat betrokkene de gevraagde voorziening(en) niet of niet volledig zelf kan betalen of door andere omstandigheden daar redelijkerwijs niet toe in staat is.
 7. Bij aanvragen voor ondersteuning van meer dan € 4.000 kan het bestuur de eis stellen dat aan meerdere fondsen een bijdrage wordt gevraagd.
 8. Individuele aanvragen dienen voorts minimaal de volgende gegevens te bevatten:
  1. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (+ eventueel e-mailadres) en geboortedatum van betrokkene.
  2. Bankrekening alsmede de tenaamstelling daarvan, bij voorkeur van diegene (of instelling) die bemiddelt bij de aanvraag.
  3. Het bedrag, dat met de aanvraag is gemoeid, alsmede bij welke (andere) fondsen c.q. instellingen de aanvraag mede is/was ingediend. Voor zover al bekend, tevens wat daarvan het resultaat is/was.
  4. Zoveel mogelijk relevante achtergronden bij de aanvraag, waaruit het voor ons bestuur mogelijk is om een afdoend oordeel omtrent de aanvraag te vormen.
  5. Begroting c.q offerte(n) met betrekking tot de gevraagde voorziening(en).
  6. Voor het geval niet de gehele aanvraag door de Groningse Blindenstichting wordt gehonoreerd, dient te worden aangegeven hoe in het ontbrekende gedeelte zal worden voorzien.
 9. In beginsel wordt niet in behandeling genomen:
  - Aanvragen voor voorzieningen die reeds zijn aangeschaft, ook al zijn daarvoor schulden gemaakt
  - Structurele kosten.
  - Schuldsanering
  - Proefschriften
 10. Computers en aanverwante zaken worden altijd beschikbaar gesteld via de LSBS.
 11. Het bestuur kan besluiten dure aankopen, zoals een elektrische (duo)fiets, in bruikleen te geven.

Voorkeurs weergave